Driftstörning

För kännedom!

Uppdaterat 2018-09-27 kl 12:38

Boende och gäster i området Tandådalen-Hundfjället i Malung-Sälens kommun rekommenderas att koka vatten som används till dryck, matlagning och tandborstning.

  • Koka upp allt vatten som används till dryck och matlagning! Vattnet skall koka så att tydliga bubblor syns!
  • Vattnet kan användas till personlig hygien, disk, klädtvätt, rengöring och spolning av toalett precis som vanligt!
  • Eventuellt kommer vattnet att kloreras för att dämpa föroreningen. Klor kan ge lukt, men är nödvändig för att dricksvattnet skall bli användbart igen.

Kokningsrekommendationen beror på att prover visar att det finns kolibakterier i vattnet. En orsaksutredning pågår. Rekommendationen kvarstår tills problemet är åtgärdat.

Kokningsrekommendationen är en säkerhetsåtgärd!

Vamas återkommer när kokningsrekommendationen kan hävas.

Livsmedelsverkets information kring kokning av dricksvatten hittar du här https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1/nar-du-maste-koka-dricksvattnet

Ändringar av andelstal för föreningens fastigheter

Du som medlem ansvarar för att ditt andelstal i samfälligheten är korrekt. Om du genomför förändring som påverkar andelstalet så skall du meddela föreningen detta.

Det kan vara t ex en förändring från ett till två hushåll på en fastighet eller flera, vi ber i sådana fall ta kontakt med vår ordförande, owe@nopex.se / 070 538 08 08.

 

En fastighets andelstal i Gemensamhetsanläggningar (GA) och samfälligheter anger hur stor del av respektive gemensamhetsanläggnings kostnader som denna fastighet skall bära avseende kostnader för vägar, dvs vägunderhåll, snöröjning samt underhåll av skidspår, m.m.

 

Här kan ni läsa om hur andelar beräknas:

https://stornarfjallet.se/styrelse/normer-for-andelstalsberakning/

Det är respektive fastighetsägare ansvar att varje fastighet har korrekt andelstal samt att den belöpande årliga kostnaden som fastställs på föreningens årsmöte erläggs.

 

Här kan ni läsa om de senaste andelstal för respektive fastighet i hela föreningen:

https://stornarfjallet.files.wordpress.com/2018/01/ssf_andelstal_2017-12-05.pdf

 

Information från Styrelsen september 2018.

Stornärfjället / Gångväg etapp 2

På årsmötet 2017-01-06 beslutades att en förlängning på gångvägen från Jens Brittas väg till Harstigen skulle anläggas. Kostnaden debiterades med årsavgiften enligt beslut på årsmötet 2017-12-27. Erforderliga tillstånd från Malung – Sälens kommun och Länsstyrelsen är nu klara och arbetet kommer att påbörjas inom kort.

Gångvägen kommer inte att innebära några större ingrepp i naturen. Det översta lagret med vegetation skrapas av och ett bärlager samt toppskikt om ca 15-20 cm med en bredd av 2,5-3 meter utgör gångvägen.

 

På några platser kommer justering av sänka/kulle ske, några tallar
och buskage av sly tas bort samt trummor i diken läggas ner.

Se bifogad karta för gångvägens placering. Gångvägen kommer i sin helhet ligga på kommunens marks som numera ingår i Samfällighetens GA.

Med vänlig hälsning
Stornärfjällets Samfällighetsförening

 

Owe Pettersson
Ordförande

Parkeringsförbud inom Stornärfjällets Samfällighetförening!

Medlemmar har signalerat att parkering på vägarna förekommer vid vissa fastigheter
som utgör fara och försvårar passage.

 

Inom hela Stornärfjällets vägsystem råder parkeringsförbud!

 

Tänk på att detta gäller också utanför din egen tomt på vägmark.

 

Plogbilar och trafik skall ha fri körbana vid alla tillfällen.

 

Vid snöröjning på egen infart/tomt kan ditt fordon tillfälligt parkeras på vägen om den inte utgör fara eller hinder för annan trafik och omgående tas bort efter slutförd snöröjning.

 

/Styrelsen