Byggnation av 36 meter högt mobiltorn med 3 teknikbodar vid Skidvägen 11

Malung-Sälens kommun har godkänt bygglov till Tele2 för ett 36 meter högt mobiltorn samt tre teknikbodar på toppen av berget mellan Skidvägen och Jens-Brittas väg (se karta).

 

Mobiltornet kommer att ändra landskapsbilden för flera hundra fastighetsägare och störa utsikten mot Hundfjället. Mobiltornet blir ett så kallat fackverkstorn (se ritning) som blir en störning i den natur och obrutna horisontlinje för fastigheter längs Salbäcksvägen, Illerstigen,Minkstigen, Tjäderstigen, Torudsvägen, Brändvägen, Spelvägen, Jens Brittas väg och intilliggande vägar. En röd lampa kommer kontinuerligt lysa i tornets topp och det faktum att det ännu är oklart vad 5g har för påverkan på djur, natur och människor samt att försäljningspriset på fastigheter i närheten av mobiltorn i allmänhet faller är ytterligare olägenheter.

 

I samband med att bygglovet godkändes annonserade stadsbyggnadskontoret under kungörelser i Falu-Kuriren på nätet samt skickade brevledes ut information till ett tiotal fastigheter.

 

Informationen specificerade inte var i Stornärfjället etableringen av mobiltornet skulle ske varför flertalet av de tiotal som erhöll information via post inte överklagade beslutet. Hade kommunen informerat fastighetsägarna att ett 36 meter högt mobiltorn var planerat som granne hade fler överklagat inom den tidsfrist kommunen angav. Möjligheten att överklaga har därför missats av alla utom de tiotal fastigheter som ligger närmst den tänkta masten, Skidvägen 11 samt Jens Brittas väg 2 som brevledes meddelats 20 maj att bygglov beviljades 3 maj. Av dessa tiotal fastigheter har två överklagat beslutet.

 

En fastighetsägare på Skidvägen har för att påvisa hur höjden på mobiltornet påverkar utsikt och landskapsbild arrangerat en heliumballong fäst i en 36 meter lång lina (se foto).

Information från Tele2 att masten döljs av intilliggande träd visar sig vara ett felaktigt påstående.

 

Styrelsen uppmanar fastighetsägare som upplever den planerade byggnationen som en olägenhet och störning snarast kontakta,

 

Malungs kommun Stadsbyggnadskontoret

Birgitta Levin 0280-18147
Birgitta.levin@malung-salen.se

Byggnadsinspektör Lars Norin 0280-18135

 

Länstyrelsen
Handläggare Per Heilborn 010-2250404

 

/Styrelsen

 

 

Vy Ekorrstigen

 

Vy Jens Brittas väg