Ta hand om riset när ni röjt på tomten

Flera av föreningens medlemmar har även denna sommar passat på att röja sly
och buskar på sina tomter.

De flesta tar hand om avfallet på ett bra sätt, men en del blir tyvärr liggande
kvar och hamnar även i dikena längs våra vägar.

Förutom att det inte ser så trevligt ut så kan det ställa till problem när dikena
och vägtrummor blockeras av ris och hindrar vårens smältvatten att rinna
undan.

Återvinningscentralen i Lindvallen tar emot avfallet utan kostnad. Lämplig
släpvagn för borttransport finns vid behov att hyra enkelt hos Circle K i
Lindvallen och andra uthyrare.

Inbjudan till arbetsdag 24 september

Samling vid miljöstationen på Orrlidsvägen norr om Tandån lördag 24 september kl. 09.00

Stornärfjällets styrelse inbjuder till vår traditionsenliga arbetsdag som i år flyttats till 24 september för att samordna aktiviteter med Myrflodammens-  och Gilleråsens föreningar.

Vi behöver ett gott gäng som:

 • Röjer för skidspår. Medtag spett och fyllhammare.
 • Slår sly längs gångvägen från Härbrestigen till Lämmelstigen. Medtag trimmer/röjsåg, 2-taktsbensin finns på plats.
 • Städar diken från skräp. Sopsäckar finns på plats.
 • Ser över skoterbroar och leder. Ny led stolpas upp och märks ut, slyröjning, byter ut trasiga skyltar och stolpar. 

Tag med röjsåg med klinga, motoriserad häcksax, gren- och kvistsax, hammare, spett, slägga, skruvdragare (extra batterier!) med bits och trappstege.

Efter avslutat arbete åker vi till Ubbe´s matservering och äter en gemensam lunch för dem som önskar.

Väl mött!

/Styrelsen

Beläggningsarbete, nytt datum vecka 34

NCC fick p.g.a. ogynnsamt väder planera om arbetet för vår samfällighet och senarelägga det en vecka. NCC kommer utföra beläggningsarbeten istället med start tisdag 23 augusti, vilket kommer påverka framkomligheten inom Stornärfjällets vägsystem resterande del av vecka 34.

Vägar som helt eller delvis kommer att rustas upp och beläggas med nytt slitskikt av asfalt  är:

 • Orrlidsvägen, delar av
 • Salbäcksvägen, del av 
 • Hedvägen 
 • Movägen
 • Hakevägen
 • Spelvägen, del av
 • Lämmelstigen
 • Rådjursstigen 
 • Jens Brittas väg, del av (från Orrlidsvägen österut)
 • Bäverstigen
 • Slalomvägen, del av 
 • Störtloppsvägen, del av
 • Joängsslingan, del av (infart från RV 66)

Fastighetsägare uppmanas informera entreprenörer och hantverkare att begränsad framkomlighet råder under vecka 34 till vissa fastigheter.

/Styrelsen

Beläggningsarbete vecka 33

NCC kommer utföra beläggningsarbeten med start tisdag 16 augusti vilket kommer påverka framkomligheten inom Stornärfjällets vägsystem.

Vägar som helt eller delvis kommer att rustas upp och beläggas med nytt slitskikt av asfalt  är:

 • Orrlidsvägen, delar av
 • Salbäcksvägen, del av 
 • Hedvägen 
 • Movägen
 • Hakevägen
 • Spelvägen, del av
 • Lämmelstigen
 • Rådjursstigen 
 • Jens Brittas väg, del av (från Orrlidsvägen österut)
 • Bäverstigen
 • Slalomvägen, del av 
 • Störtloppsvägen, del av
 • Joängsslingan, del av (infart från RV 66)

Fastighetsägare uppmanas informera entreprenörer och hantverkare att begränsad framkomlighet råder under vecka 33 till vissa fastigheter.

/Styrelsen

Medlemsinformation

Gudmundssons/KEWAB

Entreprenadföretaget KEWAB förvärvade 2021 Gudmundssons Åkeri som under många år utfört samfällighetens snöröjning. 

Medlemmar som sedan tidigare anlitat Gudmundssons Åkeri för snöröjning av egen fastighets infart och parkering har i år erhållit faktura från KEWAB, vilket är i sin ordning.

Frågor och fakturor som gäller snöröjning på egen fastighet hänvisas till KEWAB, Odd Berg 070-312 38 61.

Styrelsen

Kassören har ordet!

 I år var fakturorna för årsavgiften försenade, som ni kanske redan har noterat.

En anledning till detta är att vi infört OCR-nummer för att förenkla fakturahanteringen.

Den processen har tagit en månad att genomföra för vår bank men är nu i funktion.

Det innebär att när fakturan betalas skall endast OCR-numret anges som betalningsreferens.

Anges annat som t.ex. fastighetsbeteckning, adress eller namn innebär det en manuell sökning som banken tar betalt för.

Ni som har en smart mobiltelefon och betalar räkningar med bankapp kan scanna nedre raden på fakturans bankgiroavi.

Extra föreningsstämma

Styrelsen för Stornärfjällets Samfällighetsförening kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma.

Tid:  Långfredag 15 april 2022 kl. 09.30
Plats: Tandådalens Fjällkyrka, Sälen

Fika finns för de som meddelar deltagande per mejl till info@stornarfjallet.se senast 13 april.

Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt enligt stadgarna. För att minimera smittorisk uppmanar styrelsen att en person/fastighet närvarar fysiskt och vid förkylningssymptom lämnar fullmakt att företräda sin fastighet.

Styrelserna i Stornärfjällets Samfällighetsförening och Tandådalens Fäbods Samfällighetsförening har enligt tidigare stämmobeslut ansökt till Lantmäteriet om förrättning. Förrättningen avser förändring av 30665 VD1, del av Orrlidsvägen från RV66 till och med Härbrestigen, ca 520 meter med tillhörande gångväg så att båda samfälligheterna erhåller rådighet för drift och underhåll.

Utsedd Lantmätare har initialt haft kontakter med båda samfälligheterna där det framkommer att ett ”enkelt förfarande” inte låter sig genomföras såsom vår gemensamma ansökan är utformad och första kontakter resulterat i. 

Det vi står inför nu är en regelrätt förrättning med en kostnad som ingen av samfälligheterna har förankrat i stämmobeslut eller budgeterat för innevarande verksamhetsår.

Styrelsens förslag                                                            

Återkalla inskickad förrättningsansökan från Lantmäteriet och tillsammans med Tandådalens Fäbods Samfällighetsförening arbeta fram ett alternativt förslag med kostnadsredovisning till vårt ordinarie årsmöte 27 december 2022.

Dagordning

 • Stämmans öppnande
 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fullmakter (röstlängd)
 • Val av ordförande på̊ stämman
 • Val av sekreterare
 • Fastställande av dagordningen
 • Val av två̊ personer att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare
 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • Föredragning av styrelsens förslag att återkalla ansökan om förrättning
 • Beslut med anledning av styrelsens förslag att återkalla ansökan om förrättning
 • Protokollet kommer finnas tillgängligt på www.stornarfjallet.se senast 30 april 2022
 • Stämman avslutas

Med vänlig hälsning

/Styrelsen