Vägnät

Stornärfjällets Samfällighetsförening (SSF) förvaltar ca 19 km vägar i området Stornärfjället.

Merparten av samfällighetens vägar är belagda med asfalt och underhålls kontinuerligt med olika insatser för att säkerställa en bra vägstandard.

Vägnätet har några större genomfartsvägar och ett flertal mindre vägar i området.

Utöver de vägar som ingår i SSF finns ett mindre antal privata vägar som underhålls av de fastigheter som brukar dessa. Flertalet av dessa fastigheter har infart från Joängsslingan och någon mer väg. Dessa fastigheter har ett lägre andelstal.

Vinterväghållning sköter för närvarande KEWAB.

Varje år sker kantklippning av diken, översyn och justering av diken, vägtrummor och rör, stolpar med vägnamn och skyltar samt lagningar av potthål och andra skador.

Större insatser där delar eller hela vägar asfalteras om sker enligt plan.

Vägar i nya områden asfalteras och iordningställs av exploatören eller fastighetsägarna i området och därefter övergår underhåll av vägyta till SSF.

Skador på vägarna och dess ytskikt som orsakas av entreprenörer vid transport i området, lastning av material eller maskiner skall utan dröjsmål anmälas till info@stornarfjallet.se.
Anmälan skall ske av entreprenören eller den fastighetsägare som är beställare. Efter besiktning kommer skador att åtgärdas och faktura skickas till fastighetsägaren eller efter överenskommelse till entreprenören.

I hela vägområdet gäller BK2 (se transportstyrelsen.se för mer information).

Nedsatt totalvikt om 25 ton gäller på hela Joängsslingan.

Tänk på att vägarna är svagast på vår och höst då mycket vatten finns i marken. Försök att planera tunga transporter till sommaren då det är torrt eller vintertid då tjäle gått ner i vägarna.