SSF Årsmöte 2017-2018

Reservera tid i kalendern!

Torsdag 27 december 2018. Kl.09.00

Plats: Tandådalens Fjällkyrka

 

Program

 • Skistar informerar om pågående och
  kommande projekt i vårt närområde.
 • Årsmöte enligt kallelse och dagordning
  som skickas ut med post, senast 2 veckor
  före Årsmötet.
 • Föreningen bjuder som vanligt på kaffe
  och ”kyrkbulle”.

OBS!
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-11-30

 

Välkomna!
//Styrelsen

Årsmöte

Årsmöte 2017-12-27 kl.09.00 Tandådalens Fällkyrka

Boka in årsmötet i din kalender!

OBS! Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast under november månad.

 

Program:

-Information från Skistar om Tandådalens utveckling och flygplatsprojektet.

-Årsmöte enligt kallelsen som skickas med post senast 2 veckor före föreningsstämman.

-Frågestund.

-Föreningen bjuder som vanligt på fika med kyrkans hembakta bullar.

 

Välkomna!

/Styrelsen

Viktigt meddelande! Nytt datum för årsmöte.

Årsmötet blir den 6 januari kl.09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.

På grund av ett tekniskt problem har inte kallelsen via post/epost till årsmötet skickats ut som planerat. Enligt våra stadgar skall kallelsen skickas ut senast 2 veckor innan årsmötet som var planerat till den 28 december kl 09.00.

 

Styrelsen har därför beslutat att kalla till årsmöte den 6 januari kl 09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.

 

Vidare har styrelsen beslutat att hålla ett Informationsmöte med Skistar´s Per Granås och styrelsen den 28 december kl 09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.

 

Kallelsen skickas till den person som är registrerad som betalningsansvarig för varje fastighet, det åligger den personen att informera övriga delägare om kallelsen till årsmötet.

 

Sälen den 21 december 2016
Styrelsen

 

OBS! Ändrad Dag

Kallelse till Årsmöte 2017-01-06 (nr 36) i Stornärfjällets Samfällighetsförening
Org. nr. 716413-1570

När: onsdag 2017-01-06 Kl.09.00
Var: Tandådalens fjällkyrka

Förslag Dagordning:

§1 Stämmans öppnande

 

§2 Val av ordförande för mötet

 

§3 Val av sekreterare för mötet

 

§4 Förteckning över mötesdeltagare – upprättande av röstlängd

 

§5 Godkännande av dagordningen

 

§6 Godkännande av kallelsen till mötet

 

§7 Val av protokolljusterare för årsmötet

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse

 

§9 Resultat och balansräkning

 

§10 Revisorernas berättelse

 

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen

 

§12 Vägmästarens rapport

 

§13 Styrelsens förslag till budget och utdebitering

 

§14 Förevisande och godkännande av debiteringslängden

 

§15 Val av styrelseledamöter
-val av ordförande på 1 år
-val av ledamot (sekreterare) på 2 år
-fyllnadsval av ledamot (kassör) 1 år
-val av ledamot på 1år

 

§16 Val av styrelsesuppleanter
-val av 2 suppleanter på 1 år

 

§17 Val av revisorer
-val av 2 revisorer på 1 år
-val av 1 revisorssuppleant på 1 år

 

§18 Val av valberedning

 

§19 Inkomna motioner
-Styrelsens förslag till ändring av stadgarna, beslut 1 av 2
-Gångvägen etapp 2

 

§20 Rapporter
-Skotergruppen.
-Norra Hållbrändan.
-Malungs Elnät, fiber

 

§21 Övriga frågor

 

§22 Protokollets tillgänglighet, på Hemsidan 2017-02-01

 

§23 Mötet avslutas

 

Tidigare årsmötesprotokoll kan läsas här.

 

Adressinformation
Ändrad adress eller ägarförhållande skall rapporteras till info@stornarfjallet.se

 

Tandådalen den 21 december 2016

 

Owe Petterson
Ordförande

Bredband i området

På det extra årsmötet väcktes intresset av att installera Fiberbredband i vårt område.  Styrelsen ställer sig positiva att stödja, om det organiseras i en kommitté och att det finns drivande personer utanför styrelsen som kan få detta i mål. Första åtgärd är att sondera intresset för att få fiberbredband och att finna de individer som kan hjälpa till. Vi har skapat ett formulär att fylla i för att visa Ert intresse. En framtida Projektplan kommer innehålla följande detaljer: * Sondera intresset hos våra medlemmar – Detta inlägg * Formera projektorganisation * Efterfråga Leverantörer * Bindande Intresseanmälan, med priser mm * Skapa projektgenomförandeplan * Teckna avtal med leverantörer och medlemmar * Genomförande

Forsatt arbete med Bredband redovisas här https://stornarfjallet.se/portfolio/bredband/