Viktigt meddelande! Nytt datum för årsmöte.

Årsmötet blir den 6 januari kl.09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.

På grund av ett tekniskt problem har inte kallelsen via post/epost till årsmötet skickats ut som planerat. Enligt våra stadgar skall kallelsen skickas ut senast 2 veckor innan årsmötet som var planerat till den 28 december kl 09.00.

 

Styrelsen har därför beslutat att kalla till årsmöte den 6 januari kl 09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.

 

Vidare har styrelsen beslutat att hålla ett Informationsmöte med Skistar´s Per Granås och styrelsen den 28 december kl 09.00 i Tandådalens Fjällkyrka.

 

Kallelsen skickas till den person som är registrerad som betalningsansvarig för varje fastighet, det åligger den personen att informera övriga delägare om kallelsen till årsmötet.

 

Sälen den 21 december 2016
Styrelsen

 

OBS! Ändrad Dag

Kallelse till Årsmöte 2017-01-06 (nr 36) i Stornärfjällets Samfällighetsförening
Org. nr. 716413-1570

När: onsdag 2017-01-06 Kl.09.00
Var: Tandådalens fjällkyrka

Förslag Dagordning:

§1 Stämmans öppnande

 

§2 Val av ordförande för mötet

 

§3 Val av sekreterare för mötet

 

§4 Förteckning över mötesdeltagare – upprättande av röstlängd

 

§5 Godkännande av dagordningen

 

§6 Godkännande av kallelsen till mötet

 

§7 Val av protokolljusterare för årsmötet

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse

 

§9 Resultat och balansräkning

 

§10 Revisorernas berättelse

 

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen

 

§12 Vägmästarens rapport

 

§13 Styrelsens förslag till budget och utdebitering

 

§14 Förevisande och godkännande av debiteringslängden

 

§15 Val av styrelseledamöter
-val av ordförande på 1 år
-val av ledamot (sekreterare) på 2 år
-fyllnadsval av ledamot (kassör) 1 år
-val av ledamot på 1år

 

§16 Val av styrelsesuppleanter
-val av 2 suppleanter på 1 år

 

§17 Val av revisorer
-val av 2 revisorer på 1 år
-val av 1 revisorssuppleant på 1 år

 

§18 Val av valberedning

 

§19 Inkomna motioner
-Styrelsens förslag till ändring av stadgarna, beslut 1 av 2
-Gångvägen etapp 2

 

§20 Rapporter
-Skotergruppen.
-Norra Hållbrändan.
-Malungs Elnät, fiber

 

§21 Övriga frågor

 

§22 Protokollets tillgänglighet, på Hemsidan 2017-02-01

 

§23 Mötet avslutas

 

Tidigare årsmötesprotokoll kan läsas här.

 

Adressinformation
Ändrad adress eller ägarförhållande skall rapporteras till info@stornarfjallet.se

 

Tandådalen den 21 december 2016

 

Owe Petterson
Ordförande