Byggnation av 36 meter högt mobiltorn med 3 teknikbodar vid Skidvägen 11

Malung-Sälens kommun har godkänt bygglov till Tele2 för ett 36 meter högt mobiltorn samt tre teknikbodar på toppen av berget mellan Skidvägen och Jens-Brittas väg (se karta).

 

Mobiltornet kommer att ändra landskapsbilden för flera hundra fastighetsägare och störa utsikten mot Hundfjället. Mobiltornet blir ett så kallat fackverkstorn (se ritning) som blir en störning i den natur och obrutna horisontlinje för fastigheter längs Salbäcksvägen, Illerstigen,Minkstigen, Tjäderstigen, Torudsvägen, Brändvägen, Spelvägen, Jens Brittas väg och intilliggande vägar. En röd lampa kommer kontinuerligt lysa i tornets topp och det faktum att det ännu är oklart vad 5g har för påverkan på djur, natur och människor samt att försäljningspriset på fastigheter i närheten av mobiltorn i allmänhet faller är ytterligare olägenheter.

 

I samband med att bygglovet godkändes annonserade stadsbyggnadskontoret under kungörelser i Falu-Kuriren på nätet samt skickade brevledes ut information till ett tiotal fastigheter.

 

Informationen specificerade inte var i Stornärfjället etableringen av mobiltornet skulle ske varför flertalet av de tiotal som erhöll information via post inte överklagade beslutet. Hade kommunen informerat fastighetsägarna att ett 36 meter högt mobiltorn var planerat som granne hade fler överklagat inom den tidsfrist kommunen angav. Möjligheten att överklaga har därför missats av alla utom de tiotal fastigheter som ligger närmst den tänkta masten, Skidvägen 11 samt Jens Brittas väg 2 som brevledes meddelats 20 maj att bygglov beviljades 3 maj. Av dessa tiotal fastigheter har två överklagat beslutet.

 

En fastighetsägare på Skidvägen har för att påvisa hur höjden på mobiltornet påverkar utsikt och landskapsbild arrangerat en heliumballong fäst i en 36 meter lång lina (se foto).

Information från Tele2 att masten döljs av intilliggande träd visar sig vara ett felaktigt påstående.

 

Styrelsen uppmanar fastighetsägare som upplever den planerade byggnationen som en olägenhet och störning snarast kontakta,

 

Malungs kommun Stadsbyggnadskontoret

Birgitta Levin 0280-18147
Birgitta.levin@malung-salen.se

Byggnadsinspektör Lars Norin 0280-18135

 

Länstyrelsen
Handläggare Per Heilborn 010-2250404

 

/Styrelsen

 

 

Vy Ekorrstigen

 

Vy Jens Brittas väg

Stornärfjällets Arbetsdag lördag 20 juli. Efterlysning!

Stornärfjällets Arbetsdag lördag 20 juli kl. 09.00

Samling vid miljöstationen på orrlidsvägen.

 

Efterlysning!

Medlemmar som KAN hjälpa till att förbättra skidspår – skoterleder – måla postlådeställningar/informationstavlor.

 

Följande projekt har styrelsen förberett med inköp av material och planering.

 

  1. Dra om skidspåret vid Solskjulet vid branta utförslöpan.

-Gruppledare: Vakant + 3-4 personer

-Arbete: Fällning av träd / Röjning av sly / Markförbättringar

-Verktyg att ta med: Motorsåg / Röjsåg/ Grensaxar / Spett /Spadar / Krattor

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05 eller

Klas Wigert via telefon/SMS 0700 92 60 70

 

  1. Märka ut skoter- och skidspår på myrarna söder om Jens Brittas väg.

-Gruppledare: Hans Perbjörs + 6 personer

-Arbete: Sätta up stolpar och skyltar för att separera och reglera skid- och skoterspår

-Verktyg att ta med: Spett / Slägga / Gummiklubba / Skruvdragare

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05

 

  1. Etablera och märka ut skoterled från Hjortstigen till publika leden.

-Gruppledare: Klas Wigert + 10 personer

-Arbete: Röja led och sätta up stolpar och skyltar för att markera anslutningsled

-Verktyg att ta med: Motorsåg / Röjsåg / Spett /Spadar / Krattor / Slägga / Gummiklubba / Skruvdragare

Anmälan till Klas Wigert via telefon/SMS 0700 92 60 70

 

  1. Byta ut och sätta ut nya markeringsbrickor i skidspåren.

– Gruppledare: Vakant + 2 personer

– Arbete: Byta och komplettera markeringsbrickor i skidspåren

– Verktyg att ta med: Hammare / Skruvdragare med bits

Anmälan till Hans Perbjörs via telefon/SMS 0725 59 05 05 eller

Klas Wigert via telefon/SMS 0700 92 60 70

 

  1. Måla vindskivor och ställ för postlådor/informationstavlor vid Orrlidsvägen, Sahlbäcksvägen och Timmervägen

– Gruppledare: Vakant + 3 personer

– Arbete: Skrapa och måla

– Verktyg att ta med:Stege / Målarkläder / Handskar/Skrapa/Stålborste

Anmälan till Klas Wigert via telefon/SMS 0700 92 60 70

 

 

Gruppledare söks till grupp 1 – 4 – 5

Kontakta Klas 0700 92 60 70 eller Hans 0725 59 05 05

 

Grillmästare.

Vi behöver en GRILLMÄSTARE som ansvarar för inköp och tillagning av enklare grillunch.

Kontakta Klas 0700 92 60 70 eller Hans 0725 59 05 05

Vi söker ordförande till styrelsen

Inför verksamhetsåren 2018-20 behöver vår förening Stornärfjällets Samfällighetsförening en ny aktiv ordförande.

Styrelsen består av 5 medlemmar med en ordförande som leder, informerar och håller samman föreningen. Föreningsstyrelsen förbereder och fattar beslut i löpande ärenden av praktisk, administrativ och ekonomisk art.

 

Är Du intresserad?

Kontakta Valberedning:

Jürgen Gandré – 070-515 51 70

Fredrik Ivarsson – 073-424-31-99

OBS! Skador på tomtmark efter fibergrävning?

Några medlemmar har hört av sig till föreningen angående skador på den egna fastigheten i samband med installationsarbeten för fiber.

 

  1. Har du råkat ut för skador på din tomt efter grävning och installation av fiber anmäler du detta till Telia enligt det avtal du skrev på vid beställning av Telia öppenfiber.
  2. Eventuella skador på din infart mellan väg och tomtgräns anmäler du till info@stornarfjallet.se

/Styrelsen

Kokningsrekommendationen för Tandådalen-Hundfjället hävs!

Flera vattenprov, tagna i olika delar av systemet, visar nu att vattnet är tjänligt att dricka. Proverna visar inga spår av de bakterier som gjorde att kokningsrekommendationen infördes.
En råvattenbrunn var källan till föroreningen. Den stängdes omedelbart av när provsvar indikerade att den var källan.
Brunnen har rengjorts och spolats ur men är ej i drift.
Utöver avstängning av brunnen har klorering och spolning utförts i alla delar av det berörda ledningsnätet.
Vamas har haft löpande kontakt med landsting och miljökontor och det har inte kommit till vår kännedom att någon har blivit sjuk av dricksvattnet.
Fokus har legat på att identifiera och åtgärda källan. Nu fortsätter arbetet med att identifiera orsaken och se över behov av åtgärder.