Extra föreningsstämma

Styrelsen för Stornärfjällets Samfällighetsförening kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma.

Tid:  Långfredag 15 april 2022 kl. 09.30
Plats: Tandådalens Fjällkyrka, Sälen

Fika finns för de som meddelar deltagande per mejl till info@stornarfjallet.se senast 13 april.

Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt enligt stadgarna. För att minimera smittorisk uppmanar styrelsen att en person/fastighet närvarar fysiskt och vid förkylningssymptom lämnar fullmakt att företräda sin fastighet.

Styrelserna i Stornärfjällets Samfällighetsförening och Tandådalens Fäbods Samfällighetsförening har enligt tidigare stämmobeslut ansökt till Lantmäteriet om förrättning. Förrättningen avser förändring av 30665 VD1, del av Orrlidsvägen från RV66 till och med Härbrestigen, ca 520 meter med tillhörande gångväg så att båda samfälligheterna erhåller rådighet för drift och underhåll.

Utsedd Lantmätare har initialt haft kontakter med båda samfälligheterna där det framkommer att ett ”enkelt förfarande” inte låter sig genomföras såsom vår gemensamma ansökan är utformad och första kontakter resulterat i. 

Det vi står inför nu är en regelrätt förrättning med en kostnad som ingen av samfälligheterna har förankrat i stämmobeslut eller budgeterat för innevarande verksamhetsår.

Styrelsens förslag                                                            

Återkalla inskickad förrättningsansökan från Lantmäteriet och tillsammans med Tandådalens Fäbods Samfällighetsförening arbeta fram ett alternativt förslag med kostnadsredovisning till vårt ordinarie årsmöte 27 december 2022.

Dagordning

 • Stämmans öppnande
 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fullmakter (röstlängd)
 • Val av ordförande på̊ stämman
 • Val av sekreterare
 • Fastställande av dagordningen
 • Val av två̊ personer att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare
 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • Föredragning av styrelsens förslag att återkalla ansökan om förrättning
 • Beslut med anledning av styrelsens förslag att återkalla ansökan om förrättning
 • Protokollet kommer finnas tillgängligt på www.stornarfjallet.se senast 30 april 2022
 • Stämman avslutas

Med vänlig hälsning

/Styrelsen