Kallelse till årsmöte 2021

Stornärfjällets Samfällighetsförening 27/12 kl. 9.30

Kallelsen med bilagor har skickats med A-post till samtliga registrerade fakturamottagare den 9 december.

Alla hade nog hoppats på att Coronapandemin skulle ha släppt greppet om vår tillvaro vid det här laget. Vi hade planerat för ett traditionellt årsmöte i föreningen i år med kaffe och kyrkbulle i Tandådalens fjällkyrka.

Efter kontakt med Riksförbundet för enskilda vägar (REV) har vi insett att genomföra årsmötet som ”Stämma via fullmakter” är det enda alternativet som står till buds, förutom att skjuta upp årsmötet. Det senare har bedömts vara ett sämre alternativ då vi inte vet hur länge pandemin plågar oss.

Att genomföra ett digitalt årsmöte, som förra året, har visat sig inte vara helt hållbart juridiskt om det skulle komma till ett överklagande. Se även i brev till fakturamottagaren det bifogade dokumentet ”Årsmöte i Corona-tider” från REV.

Styrelsen har genom e-postkorrespondens nu beslutat att genomföra årsmötet som ”Stämma via fullmakter med viljeyttring” där 8 personer kommer att närvara fysiskt i Tandådalens fjällkyrka.

Närvarande fysiskt som medlem kan välja att lämna fullmakt till kommer att vara:

  • Hans Perbjörs – ordförande
  • Klas Wigert – vägansvarig
  • Pär Larsson – skidspårskoordinator
  • Esbjörn Carlsson – kassör
  • Erik Bergkvist – medlem, av valberedningen föreslagen som ledamot 
  • Stig Wiklund – medlem, av valberedningen föreslagen som ledamot
  • Reine Persson – medlem, rösträknare, protokolljusterare
  • Peter Manhof – medlem, rösträknare, protokolljusterare

Bifogas i brev till fakturamottagare:

Årsmöte i Corona-tider. Skrift från REV

Fullmakt. Där väljer du vem som skall företräda dig, samt markera din åsikt Ja/Nej inklusive instruktion om hur du skickar via post, e-post, SMS

Dagordning

Årsredovisning 2020 – 2021

Revisionsberättelse

Budget 2021 – 2022

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Styrelsen för Stornärfjällets Samfällighetsförening  2021-12-08