Vi söker ordförande till styrelsen

Inför verksamhetsåren 2018-20 behöver vår förening Stornärfjällets Samfällighetsförening en ny aktiv ordförande.

Styrelsen består av 5 medlemmar med en ordförande som leder, informerar och håller samman föreningen. Föreningsstyrelsen förbereder och fattar beslut i löpande ärenden av praktisk, administrativ och ekonomisk art.

 

Är Du intresserad?

Kontakta Valberedning:

Jürgen Gandré – 070-515 51 70

Fredrik Ivarsson – 073-424-31-99

OBS! Skador på tomtmark efter fibergrävning?

Några medlemmar har hört av sig till föreningen angående skador på den egna fastigheten i samband med installationsarbeten för fiber.

 

  1. Har du råkat ut för skador på din tomt efter grävning och installation av fiber anmäler du detta till Telia enligt det avtal du skrev på vid beställning av Telia öppenfiber.
  2. Eventuella skador på din infart mellan väg och tomtgräns anmäler du till info@stornarfjallet.se

/Styrelsen

Kokningsrekommendationen för Tandådalen-Hundfjället hävs!

Flera vattenprov, tagna i olika delar av systemet, visar nu att vattnet är tjänligt att dricka. Proverna visar inga spår av de bakterier som gjorde att kokningsrekommendationen infördes.
En råvattenbrunn var källan till föroreningen. Den stängdes omedelbart av när provsvar indikerade att den var källan.
Brunnen har rengjorts och spolats ur men är ej i drift.
Utöver avstängning av brunnen har klorering och spolning utförts i alla delar av det berörda ledningsnätet.
Vamas har haft löpande kontakt med landsting och miljökontor och det har inte kommit till vår kännedom att någon har blivit sjuk av dricksvattnet.
Fokus har legat på att identifiera och åtgärda källan. Nu fortsätter arbetet med att identifiera orsaken och se över behov av åtgärder.

Driftstörning

För kännedom!

Uppdaterat 2018-09-27 kl 12:38

Boende och gäster i området Tandådalen-Hundfjället i Malung-Sälens kommun rekommenderas att koka vatten som används till dryck, matlagning och tandborstning.

  • Koka upp allt vatten som används till dryck och matlagning! Vattnet skall koka så att tydliga bubblor syns!
  • Vattnet kan användas till personlig hygien, disk, klädtvätt, rengöring och spolning av toalett precis som vanligt!
  • Eventuellt kommer vattnet att kloreras för att dämpa föroreningen. Klor kan ge lukt, men är nödvändig för att dricksvattnet skall bli användbart igen.

Kokningsrekommendationen beror på att prover visar att det finns kolibakterier i vattnet. En orsaksutredning pågår. Rekommendationen kvarstår tills problemet är åtgärdat.

Kokningsrekommendationen är en säkerhetsåtgärd!

Vamas återkommer när kokningsrekommendationen kan hävas.

Livsmedelsverkets information kring kokning av dricksvatten hittar du här https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1/nar-du-maste-koka-dricksvattnet

Ändringar av andelstal för föreningens fastigheter

Du som medlem ansvarar för att ditt andelstal i samfälligheten är korrekt. Om du genomför förändring som påverkar andelstalet så skall du meddela föreningen detta.

Det kan vara t ex en förändring från ett till två hushåll på en fastighet eller flera, vi ber i sådana fall ta kontakt med vår ordförande, owe@nopex.se / 070 538 08 08.

 

En fastighets andelstal i Gemensamhetsanläggningar (GA) och samfälligheter anger hur stor del av respektive gemensamhetsanläggnings kostnader som denna fastighet skall bära avseende kostnader för vägar, dvs vägunderhåll, snöröjning samt underhåll av skidspår, m.m.

 

Här kan ni läsa om hur andelar beräknas:

https://stornarfjallet.se/styrelse/normer-for-andelstalsberakning/

Det är respektive fastighetsägare ansvar att varje fastighet har korrekt andelstal samt att den belöpande årliga kostnaden som fastställs på föreningens årsmöte erläggs.

 

Här kan ni läsa om de senaste andelstal för respektive fastighet i hela föreningen:

https://stornarfjallet.files.wordpress.com/2018/01/ssf_andelstal_2017-12-05.pdf

 

Information från Styrelsen september 2018.