Stornärfjället / Gångväg etapp 2

På årsmötet 2017-01-06 beslutades att en förlängning på gångvägen från Jens Brittas väg till Harstigen skulle anläggas. Kostnaden debiterades med årsavgiften enligt beslut på årsmötet 2017-12-27. Erforderliga tillstånd från Malung – Sälens kommun och Länsstyrelsen är nu klara och arbetet kommer att påbörjas inom kort.

Gångvägen kommer inte att innebära några större ingrepp i naturen. Det översta lagret med vegetation skrapas av och ett bärlager samt toppskikt om ca 15-20 cm med en bredd av 2,5-3 meter utgör gångvägen.

 

På några platser kommer justering av sänka/kulle ske, några tallar
och buskage av sly tas bort samt trummor i diken läggas ner.

Se bifogad karta för gångvägens placering. Gångvägen kommer i sin helhet ligga på kommunens marks som numera ingår i Samfällighetens GA.

Med vänlig hälsning
Stornärfjällets Samfällighetsförening

 

Owe Pettersson
Ordförande