Stornärfjället / Gångväg etapp 2

På årsmötet 2017-01-06 beslutades att en förlängning på gångvägen från Jens Brittas väg till Harstigen skulle anläggas. Kostnaden debiterades med årsavgiften enligt beslut på årsmötet 2017-12-27. Erforderliga tillstånd från Malung – Sälens kommun och Länsstyrelsen är nu klara och arbetet kommer att påbörjas inom kort.

Gångvägen kommer inte att innebära några större ingrepp i naturen. Det översta lagret med vegetation skrapas av och ett bärlager samt toppskikt om ca 15-20 cm med en bredd av 2,5-3 meter utgör gångvägen.

 

På några platser kommer justering av sänka/kulle ske, några tallar
och buskage av sly tas bort samt trummor i diken läggas ner.

Se bifogad karta för gångvägens placering. Gångvägen kommer i sin helhet ligga på kommunens marks som numera ingår i Samfällighetens GA.

Med vänlig hälsning
Stornärfjällets Samfällighetsförening

 

Owe Pettersson
Ordförande

Parkeringsförbud inom Stornärfjällets Samfällighetförening!

Medlemmar har signalerat att parkering på vägarna förekommer vid vissa fastigheter
som utgör fara och försvårar passage.

 

Inom hela Stornärfjällets vägsystem råder parkeringsförbud!

 

Tänk på att detta gäller också utanför din egen tomt på vägmark.

 

Plogbilar och trafik skall ha fri körbana vid alla tillfällen.

 

Vid snöröjning på egen infart/tomt kan ditt fordon tillfälligt parkeras på vägen om den inte utgör fara eller hinder för annan trafik och omgående tas bort efter slutförd snöröjning.

 

/Styrelsen