Beläggningsarbete vecka 33

NCC kommer utföra beläggningsarbeten med start tisdag 16 augusti vilket kommer påverka framkomligheten inom Stornärfjällets vägsystem.

Vägar som helt eller delvis kommer att rustas upp och beläggas med nytt slitskikt av asfalt  är:

 • Orrlidsvägen, delar av
 • Salbäcksvägen, del av 
 • Hedvägen 
 • Movägen
 • Hakevägen
 • Spelvägen, del av
 • Lämmelstigen
 • Rådjursstigen 
 • Jens Brittas väg, del av (från Orrlidsvägen österut)
 • Bäverstigen
 • Slalomvägen, del av 
 • Störtloppsvägen, del av
 • Joängsslingan, del av (infart från RV 66)

Fastighetsägare uppmanas informera entreprenörer och hantverkare att begränsad framkomlighet råder under vecka 33 till vissa fastigheter.

/Styrelsen

Medlemsinformation

Gudmundssons/KEWAB

Entreprenadföretaget KEWAB förvärvade 2021 Gudmundssons Åkeri som under många år utfört samfällighetens snöröjning. 

Medlemmar som sedan tidigare anlitat Gudmundssons Åkeri för snöröjning av egen fastighets infart och parkering har i år erhållit faktura från KEWAB, vilket är i sin ordning.

Frågor och fakturor som gäller snöröjning på egen fastighet hänvisas till KEWAB, Odd Berg 070-312 38 61.

Styrelsen

Kassören har ordet!

 I år var fakturorna för årsavgiften försenade, som ni kanske redan har noterat.

En anledning till detta är att vi infört OCR-nummer för att förenkla fakturahanteringen.

Den processen har tagit en månad att genomföra för vår bank men är nu i funktion.

Det innebär att när fakturan betalas skall endast OCR-numret anges som betalningsreferens.

Anges annat som t.ex. fastighetsbeteckning, adress eller namn innebär det en manuell sökning som banken tar betalt för.

Ni som har en smart mobiltelefon och betalar räkningar med bankapp kan scanna nedre raden på fakturans bankgiroavi.

Extra föreningsstämma

Styrelsen för Stornärfjällets Samfällighetsförening kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma.

Tid:  Långfredag 15 april 2022 kl. 09.30
Plats: Tandådalens Fjällkyrka, Sälen

Fika finns för de som meddelar deltagande per mejl till info@stornarfjallet.se senast 13 april.

Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt enligt stadgarna. För att minimera smittorisk uppmanar styrelsen att en person/fastighet närvarar fysiskt och vid förkylningssymptom lämnar fullmakt att företräda sin fastighet.

Styrelserna i Stornärfjällets Samfällighetsförening och Tandådalens Fäbods Samfällighetsförening har enligt tidigare stämmobeslut ansökt till Lantmäteriet om förrättning. Förrättningen avser förändring av 30665 VD1, del av Orrlidsvägen från RV66 till och med Härbrestigen, ca 520 meter med tillhörande gångväg så att båda samfälligheterna erhåller rådighet för drift och underhåll.

Utsedd Lantmätare har initialt haft kontakter med båda samfälligheterna där det framkommer att ett ”enkelt förfarande” inte låter sig genomföras såsom vår gemensamma ansökan är utformad och första kontakter resulterat i. 

Det vi står inför nu är en regelrätt förrättning med en kostnad som ingen av samfälligheterna har förankrat i stämmobeslut eller budgeterat för innevarande verksamhetsår.

Styrelsens förslag                                                            

Återkalla inskickad förrättningsansökan från Lantmäteriet och tillsammans med Tandådalens Fäbods Samfällighetsförening arbeta fram ett alternativt förslag med kostnadsredovisning till vårt ordinarie årsmöte 27 december 2022.

Dagordning

 • Stämmans öppnande
 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fullmakter (röstlängd)
 • Val av ordförande på̊ stämman
 • Val av sekreterare
 • Fastställande av dagordningen
 • Val av två̊ personer att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare
 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • Föredragning av styrelsens förslag att återkalla ansökan om förrättning
 • Beslut med anledning av styrelsens förslag att återkalla ansökan om förrättning
 • Protokollet kommer finnas tillgängligt på www.stornarfjallet.se senast 30 april 2022
 • Stämman avslutas

Med vänlig hälsning

/Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2021

Stornärfjällets Samfällighetsförening 27/12 kl. 9.30

Kallelsen med bilagor har skickats med A-post till samtliga registrerade fakturamottagare den 9 december.

Alla hade nog hoppats på att Coronapandemin skulle ha släppt greppet om vår tillvaro vid det här laget. Vi hade planerat för ett traditionellt årsmöte i föreningen i år med kaffe och kyrkbulle i Tandådalens fjällkyrka.

Efter kontakt med Riksförbundet för enskilda vägar (REV) har vi insett att genomföra årsmötet som ”Stämma via fullmakter” är det enda alternativet som står till buds, förutom att skjuta upp årsmötet. Det senare har bedömts vara ett sämre alternativ då vi inte vet hur länge pandemin plågar oss.

Att genomföra ett digitalt årsmöte, som förra året, har visat sig inte vara helt hållbart juridiskt om det skulle komma till ett överklagande. Se även i brev till fakturamottagaren det bifogade dokumentet ”Årsmöte i Corona-tider” från REV.

Styrelsen har genom e-postkorrespondens nu beslutat att genomföra årsmötet som ”Stämma via fullmakter med viljeyttring” där 8 personer kommer att närvara fysiskt i Tandådalens fjällkyrka.

Närvarande fysiskt som medlem kan välja att lämna fullmakt till kommer att vara:

 • Hans Perbjörs – ordförande
 • Klas Wigert – vägansvarig
 • Pär Larsson – skidspårskoordinator
 • Esbjörn Carlsson – kassör
 • Erik Bergkvist – medlem, av valberedningen föreslagen som ledamot 
 • Stig Wiklund – medlem, av valberedningen föreslagen som ledamot
 • Reine Persson – medlem, rösträknare, protokolljusterare
 • Peter Manhof – medlem, rösträknare, protokolljusterare

Bifogas i brev till fakturamottagare:

Årsmöte i Corona-tider. Skrift från REV

Fullmakt. Där väljer du vem som skall företräda dig, samt markera din åsikt Ja/Nej inklusive instruktion om hur du skickar via post, e-post, SMS

Dagordning

Årsredovisning 2020 – 2021

Revisionsberättelse

Budget 2021 – 2022

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Styrelsen för Stornärfjällets Samfällighetsförening  2021-12-08

Vill du engagera dig i vårt styrelsearbete?

Stornärfjällets samfällighetsförening söker nya krafter som vill bidra i föreningens styrelse och valberedning.

 • Kan du investera några timmar i månaden?
 • Är du intresserad av att vara med och utveckla vårt fina område?
 • Vill du bidra till föreningens bästa?

Då vill vi att du kontaktar oss omgående!

Valberedningen

Jurgen Gandré
070 515 51 70
balstamaskinteknik@telia.com

Jörgen Lind
070 367 98 08
Jolnse@outlook.com

Arbetsdagen 24 juli 2021

Hälsningar från Stornärfjällets arbetsdag 24 juli!

I strålande solsken samlades drygt 15 arbetssugna medlemmar med röjsågar, spett och spadar för att förbättra våra skidspår, skoterleder och snygga till längs gångvägen. Vi delade upp oss i tre grupper och begav oss ut i terrängen med fikabröd (kyrkans goda bullar) som föreningen bjöd på.

Röjning av sten, slyröjning, märka upp nya leder var en del som hanns med innan vi hade gemensam lunch på Ubbes vid 14-tiden.

Tack alla för en väl genomförd arbetsdag, trevlig samvaro med gamla och nya grannar och på återseende lördag vecka 29 2022.

/Styrelsen

gm Klas Wigert

Arbetsdag 24 juli 2021

Påminnelse!

Välkommen till Stornärfjällets traditionsenliga arbetsdag – lördag 24 juli 2021. Vi samlas 09.00 vid miljöstationen på Orrlidsvägen och delar upp oss i arbetslag för att arbete med… 

Skidspår

Plocka sten, röja kvistar/sly mm. Tag med spett, fyllhammare.

Skoterleder

Röja nya och gamla leder, sätta stolpar och ledkryss mm. Tag med spett, skruvdragare, slägga.

Gångvägen från RV66 till Lämmelstigen

Slyröjning och skräpplockning längs gångvägen. Vi behöver 4 st röjsågar/grästrimmer, grensaxar och soppåsar. Anmälan av de som har röjsåg till Klas Wigert 0700-92 60 70.

Gatuskyltar

Justera skyltar och stolpar. Tag med 13 mm blocknyckel, skiftnyckel, trappstege, spett. 

Fika

Tag med egen kaffetermos – Kyrkan bjuder föreningen på bulle till förmiddagsfikat.

Gemensam lunch

Efter utfört arbete tar vi en gemensam lunch på Ubbes (anmälan krävs till Klas 0700-92 60 70) och avrundar årets arbetsdag.

Välkomna!

/Styrelsen